• מאמרותיו של רבי נחמן (3)

 • כתב - הרב מאור תפארת    
 • - לכתבות נוספות אצלנו על:
 • שתף
  • - דע שזה בעצמו שמתייגעים ולהוטים לעשות איזה עבודה או לקדש עצמו באיזה קדושה, אף על פי שאין מצליחים לגמור כראוי, עצם היגיעה וההתלהטות הם בחינת קרבנות, בבחינת "כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה" (תהלים מד, כג). ובתקוני הזוהר כתוב שזה בחינת תפילה שהיא בחינת קרבנות - דהיינו כשרוצים להתפלל, ואין מניחין אותו ומבלבלין אותו בכמה מיני בלבולים, והוא צריך לכמה יגיעות בשעת התפילה. ואזי אפילו אם אינו זוכה להתפלל כראוי, אף על פי כן היגיעה בעצמה שמיגע עצמו בכל כוחו ומוסר נפשו להתפלל כראוי, זה בעצמו הוא בחינת קרבנות, בחינת כי עליך הורגנו וכו'. וכמו כן בכל העבודות והקדושות שאדם רוצה לקדש עצמו אף על פי שאינו זוכה, אף על פי כן היגיעה בעצמה,  והייסורים והבלבולים שיש לו מזה שרוצה וחפץ לקדש עצמו רק שאין מניחין אותו, זה בעצמו הוא בחינת קרבנות, בחינת כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה.
   על כן על האדם לעשות את שלו תמיד, לייגע עצמו בעבודת ה' בכל מה שיוכל. ואת כל אשר תמצא ידך לעשות עשה, אף על פי שקשה עליו מאד, ונדמה לו שאין מניחין אותו כלל ומרחיקין אותו, אף על פי כן עליו לעשות מה שיוכל וה' הטוב בעיניו יעשה.

  • - דע שיש דיבורים יקרים שיוצאים דווקא על ידי בילבולים וטרדות. אך יש חלוקים בין הבילבולים, וכמובא במדרש (בראשית רבה יז, ו), שיש תרדמה של נבואה כמו שכתוב (בראשית טו, יב): "ותרדמה נפלה על אברם", ויש תרדמה של שטות וכו'. תרדמה הוא בלבול הדעת.

  • - אני מקנא מאד איש כשר שקורין "ערליכר יהודי", כי נדמה שהולך בן אדם עם דקין וכרכשות ואיברים כשאר כל העולם, ואף על פי כן באמת הוא ענין אחר לגמרי. כי איש כשר יקר מאד, אשרי לו.

  • - העיקר הוא הרצון והכיסופים. ואף על פי שאין להסתפק בזה, כי צריכין להוציא מכח אל הפועל דוקא. אף על פי כן גם זה טוב שכיסופו חזק ורצונו תקיף מאד לזכות לעשות עבודת ה' בפועל. וזה הרצון בעצמו טוב מאד. ואם אף על פי כן הוא אנוס ואינו זוכה אל העבודה, הרצון הנזכר לעיל בעצמו הוא טוב מאד.

  • - אמר שהוא חכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה. וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (חולין ה:) על פסוק: "אדם ובהמה תושיע ה'" (תהלים לו, ז), אלו בני אדם שערומים בדעת ומשימין עצמן כבהמה. וכמו שאמר אסף (שם עג, כב): "ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך".

 • {{report.countcommenttotal}}  {{report.count}} 
 • תגובות 

חזרה לראש הדף